Medlemskab og sognebåndsløsning

Indmeldelse

Man bliver medlem af Den evangelisk-lutherske Folkekirke ved at blive døbt i kirken med den kristne dåb.

Udmeldelse

Udmeldelse af folkekirken sker ved skriftlig (også mail) eller personlig henvendelse til i det sogn, hvor du bor. Du kan tjekke, om du bor i Timotheus Sogn her. Du skal oplyse dit fulde navn. fødselsdato, og hvor og/eller hvornår du er døbt. Oplysningerne fremgår af din fødsels- og dåbsattest. Kirkebogsføreren registrerer udmeldelsen i kirkebogen, og den bliver automatisk registreret i CPR-registret.

Når du udtræder af folkekirken:

    • Giver du afkald på et tilhørsforhold til den danske folkekirke
    • Fraskrives retten til at få foretaget kirkelige handlinger, f.eks. vielse, bisættelse/begravelse.
    • Det bliver dyrere at erhverve gravsted på en kirkegård.
    • Skal du ikke længere betale kirkeskat. Men husk selv at tjekke din skatteopgørelse.

Det er ikke muligt at være medlem af folkekirken og et andet trossamfund på samme tid. Hvis du slutter dig til et andet trossamfund, er du dermed udtrådt af folkekirken. Din udtræden bliver dog ikke automatisk registreret. Du skal derfor selv give besked til kirkekontoret eller præsten i dit bopælssogn.

Genindmeldelse

Er du udmeldt af folkekirken, bosiddende i Timotheussogn og ønsker at blive genindmeldt i den danske folkekirke er du velkommen til at kontakte en præst eller kirkekontoret.

For at blive genindmeldt, skal denne blanket udfyldes.

Sognebåndsløsning

Ansøgning om sognebåndsløsning til en præst i Timotheus Sogn skal ske ved personlig henvendelse til den pågældende sognepræst.

Som medlem af folkekirken hører man som hovedregel til menigheden i det sogn, hvor man bor. Man kan dog slutte sig til en præst i et andet sogn ved at løse sognebånd. Hermed får man ret til at blive betjent af den præst, man har løst sognebånd til.

Hvis præsten ønsker det, skal man også give en begrundelse for ønsket om at løse sognebånd.

Da sognebåndsløsning først og fremmest er tænkt som en mulighed for, at du kan slutte dig til en præst, hvis teologiske holdninger du sympatiserer med, er det ikke nødvendigvis en tilstrækkelig begrundelse for at løse sognebånd, at du godt kan lide den kirke eller det sogn, hvor præsten er ansat.

Sognebåndsløsningen ophører, når den præst, du har løst sognebånd til, flytter til et andet embede, bliver afskediget eller dør.