Udmeldelse af Folkekirken

Ønsker du at melde dig ud af folkekirken, skal du henvende dig skriftligt til præsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor du bor. Du skal vedlægge fødselsattest, dåbsattest eller oplysning om, hvor og hvornår du er født og døbt. Du kan også selv møde op hos præsten eller på kirkekontoret.
 
Børns udmeldelse
Et barn kan ikke selv melde sig ud af folkekirken - den beslutning træffes af forældrene, så længe barnet er ugift og under 18 år. Dog skal en ung, der er fyldt 15 år, give sit samtykke til at blive meldt ud.
 
Konsekvenser af udmeldelse

Når du ikke er medlem af folkekirken, skal du ikke betale kirkeskat. Melder du dig ud af folkekirken, betyder det, at du ikke længere har ret til samme kirkelige betjening som dem, der er medlemmer. For eksempel kan du kun blive viet i kirken, hvis din kommende ægtefælle er medlem. Desuden kan du normalt kun blive begravet med deltagelse af en præst, hvis du er medlem af folkekirken, når du dør. Taksterne for gravsteder er ofte højere for ikke-medlemmer.
 
Ophør af medlemskab
Du kan ikke være medlem af folkekirken og et andet trossamfund på samme tid. Hvis du slutter dig til et andet trossamfund, bliver du dog ikke automatisk registreret som udtrådt af folkekirken. Du skal selv give besked til præsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor du bor. Herefter bliver det registreret i den elektroniske kirkebog og CPR-registret, at du er udtrådt af folkekirken.